Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.1 Provozovatelem podle čl. 4 bod 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost COLORMIX Ostrava s.r.o., Slívova 634/173, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 29458315 (dále jen "Provozovatel"). Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními a interními předpisy.

1.2 Kontaktní informace na provozovatele:

Adresa: Slívova 634/173, 710 00 Slezská Ostrava

Telefon: +420 737 299 993

email: colormix@seznam.cz

1.3 Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.4 Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů (jelikož rozsah a povaha zpracovávaných osobních údajů si to nevyžaduje).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které provozovatel přijal splněním vaší objednávky.

2.2 Provozovatel zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné ke splnění smlouvy.

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Právní důvod pro zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem provozovatele při poskytování marketingu (zejména při zasílání obchodních zpráv a provádění jiných marketingových aktivit) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování marketingu (zejména pro zasílání obchodních zpráv a provádění jiných marketingových aktivit) podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR pokud nedošlo k objednávce zboží.


3.2 Účelem zpracování osobních údajů je:
- vybavení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. Při objednávce jsou požadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení vaší objednávky (jméno a adresa, tel. kontakt a mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu nebo ji ze strany provozovatele splnit.
- zasílání obchodních zpráv a provádění jiných marketingových činností.

3.3 Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

4.1 Provozovatel uchovává osobní údaje následovně:
Po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a dobu potřebnou pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (na období 15 let od skončení smluvního vztahu).
Po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejvýše 5 let pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (zprostředkovatelé provozovatele)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- které zajišťují servis IT - správce IT provozovatele

5.2 Provozovatel nepřenáší osobní údaje do třetí země.

5.3 Zprostředkovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Provozovatel a zprostředkovatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, podle nichž zprostředkovatel odpovídá za řádné zajištění fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese přímou odpovědnost za jakýkoliv únik či narušení osobních údajů.

VI. Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
- na přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
- na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR,
- na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
- namítat proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR,
- na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
- odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů písemně nebo elektronicky na adrese nebo e-mailu uvedeného v čl. 1 odstavec 2 těchto podmínek.


6.2 Máte také právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

7.2 Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a osobních údajů v papírové formě. Při nakládání osobními údaji se řídí vnitropodnikovou směrnicí pro ochranu osobních údajů.

7.3 Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a že je v plném rozsahu akceptujete.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že jejich akceptujete v plném rozsahu.

8.3 Provozovatel je oprávněn změnit tyto podmínky. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude neprodleně zveřejněna na internetové stránce www.colormixostrava.cz a popřípadě vám zašleme novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

8.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

COLORMIX Ostrava

COLORMIX Ostrava

Kontakt pro zákazníky

Otevírací doba

Prodejna COLORMIX


PO-PÁ   7:00-16:00

SO         8:00-11:30

email: colormix@seznam.cz
telefon: +420 737 299 993

Adresa

COLORMIX Ostrava s.r.o.

ul. Slívova 634/173
Slezská Ostrava
710 00

Historie

Jsme rodinný podnik s 20 letou historií míchání a prodeje stavebních hmot. Časem jsme si vytvořili pověst nejlepšího koloristy barev na ostravsku a následně jsme rozšířili sortiment až do dnešních dnů. Kdy kromě barev nabízíme zateplovací systémy, sádrokartonové systémy, kamenný koberec na vodorovné i svislé povrchy, suché maltové směsi, reprofilační malty na betony, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, nářadí pro stavebníky atd..

Provádíme kromě míchání omítek a barev i měření termokamerou, kalkulaci materiálů, závozy na stavby a poradní servis.

Colormix-firma

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

Stavebniny

COLORMIX Ostrava

prodejna: 737 299 993 colormix@seznam.cz
NastaveníReferenceKontakty