Čištění fasád, odstanění plísní a řas z fasád

Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny – řasami a plísněmi.


PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD
Mezi hlavní příčiny napadení povrhů fasád biodeteriogeny patří především:
• Vlhkost v každé formě ať už je způsobena deštěm, kondenzací nebo přítomností vodních ploch v nejbližším okolí.
• Přítomnost vegetace jako jsou stromy nebo keře v těsném sousedství staveb popř. i umístění staveb v blízkosti polí, luk a lesů.
• Již existující výskyt řas a plísní v nejbližším okolí (např. na sousedních stavbách).
• Zašpinění povrchu fasád emisními činiteli jako jsou např. prach a popílek.
• Nevhodná montáž kovových a jiných prvků (parapetní a jiné oplechování, kotvy, výduchy apod.).
• Použití málo kvalitních povrchových úprav s nízkou odolností vůči biodeteriogenům (nevhodné fasádní barvy a omítkoviny).


DOPORUČENÝ POSTUP SANACE NAPADENÝCH POVRCHŮ
1. Likvidace řas a plísní Likvidace řas a plísní
SANATOP Likvid, SANATOP Cl2
• V případě, že je fasáda silně znečištěna pevnými nečistotami (např. prachem) je nutno nejdříve tyto nečistoty odstranit mokrou cestou. Po tomto mokrém procesu se fasáda nechá oschnout min. 24 – 48 hod. (dle teploty a vlhkosti vzduchu).
• Na suchý povrch fasády (fasáda musí být proschlá min. 24 – 48 hod.) se nanese přípravek určený k likvidaci bakterií, řas, plísní, mechů, lišejníků a hub SANATOP LIKVID nebo SANATOP Cl2. Připraví se koncentrace (ředění) dle návodu na etiketě a v doporučeném množství na 1 m2 se aplikuje na fasádu. Způsob aplikace je uveden u každého přípravku dále v tomto dokumentu. Pozor u fasád vyprahlých od slunce anebo větru! Takovou fasádu je nutno „předvlhčit“ vodou s přídavkem přípravku SANATOP LIKVID v ředění vodou 1:19 nebo u SANATOP Cl2 v ředění 1:6. Po provedeném „předvlhčení“ se po cca 10 – 15 min. aplikuje SANATOP LIKVID nebo SANATOP Cl2 v ředění dle návodu.
• Přípravek se nechá působit následovně: SANATOP LIKVID – min. 24 hod. až 7 dní. SANATOP Cl2 – max. 20 – 30 min., jinak dojde k nežádoucímu vybělení fasády.
• Při silném znečištění biodeteriogeny se použije přípravek SANATOP LIKVID a po době působení přípravku (min. 24 hod.) se následně nečistoty mechanicky odstraní kartáčem namočeným v naředěném přípravku a přípravek se nechá působit nejméně dalších 24 hod.
• Po provedené sanaci přípravkem se fasáda důkladně omyje vodou nejlépe vysokotlakým čističem. To platí zejména pro přípravek SANATOP Cl2 (viz. návod přípravku), který může způsobit při dlouhodobém působení vybělení fasády.

Upozornění: Plísně, řasy a mechy se před aplikací přípravku nikdy neodstraňují za sucha (okartáčováním apod.), aby nedošlo k rozšíření spor do okolí!
Upozornění: Po sanaci fasády od řas, plísní a dalších biodeteriogenů se doporučuje provést preventivní nátěr, aby se zamezilo opětovnému nárůstu biodeteriogenů na povrchu fasád.

2. Prevence proti opětovnému růstu řas a plísní
SANATOP Prevent, SANATOP Prevent Fix, SILCOLOR Renov
a) V případě, že fasáda po provedené sanaci a očištění nepotřebuje renovační nátěr (samotné očištění je dostatečné) se jako prevence použije preventivní transparentní nátěr s dlouhodobou ochranou proti růstu plísní, řas, mechů, lišejníků a bakterií na fasádách a jiných stavebních konstrukcí SANATOP Prevent Fix dle návodu níže.
b) V případě zateplené fasády opatřené ETICS, kdy po sanaci a očištění je potřeba z estetických důvodů fasádu opatřit novým nátěrem.
• Pokud byl povrch čištěné fasády silně napadený plísněmi, je nasákavý anebo rozrušený prasklinami a trhlinami se pro první nátěr použije přípravek SANATOP Prevent Fix dle návodu níže.
• Fasáda se po zaschnutí penetračního nátěru SANATOP PREVENT Fix přetře renovační silikonovou fasádní barvou s vláknem SILCOLOR Renov v požadovaném odstínu dle návodu níže.
c) V případě nezateplené fasády, kdy po sanaci a očištění je potřeba z estetických důvodů fasádu opatřit novým nátěrem.
• Fasáda se přetře renovační silikonovou fasádní barvou s vláknem SILCOLOR Renov v požadovaném odstínu dle návodu níže. Připoužití jiné fasádní barvy bez preventivní ochrany suchého fi lmu se doporučuje přímo do fasádní přidat přípravek SANATOP PREVENT pro zvýšení účinnosti preventivního opatření.

 

SANATOP Likvid Profi - bezchlorový koncentrovaný čistič

Sanatop LIKVID PROFI

SANATOP Likvid Profi - bezchlorový koncentrovaný čistič

POSTUP PRO VÍCE KONTAMINOVANÉ POVRCHY
Základní ředění: 1:9 vodou
Příprava - předmytí: Sanovaný povrch se nejprve omyje tlakovou vodou s přídavkem přípravku SANATOP Likvid Profi naředěným vodou 1:19 (profesionální firmy vybavené WAP technologií). Není-li to možné, lze provézt tento krok kartáčem namočeným v naředěném přípravku SANATOP Likvid Profi (naředěném vodou 1:19).


POSTUP PRO MÉNĚ KONTAMINOVANÉ POVRCHY
Základní ředění: až 1:19 vodu v závislosti na stupni napadení
Příprava - předmytí: Sanovaný povrch se nejprve omyje tlakovou vodou s přídavkem přípravku SANATOP Likvid Profi naředěným vodou 1:19 (profesionální firmy vybavené WAP technologií). Není-li to možné, lze provézt tento krok kartáčem namočeným v naředěném přípravku SANATOP Likvid Profi (naředěném vodou 1:19).
Aplikace: Povrch před vlastní aplikací musí být suchý min. 24 – 48 hod. (dle teploty a vlhkosti vzduchu), nikoliv zprahlý (v případě nutnosti je povrch nutno chránit před přímým slunečním svitem nebo větrem). Zředěný a důkladně promíchaný přípravek (ředění až 1:19 vodou) se rovnoměrně aplikuje na suchý povrch pomocí štětce, válečku nebo zahradním nebo jiným postřikovačem do struktury fasády.
Spotřeba naředěného přípravku: 0,15 – 0,2 l/m2 – spotřeby je potřeba dosáhnout.
Aplikační teplota: +5 °C až +25 °C
Technologická pauza: Ošetřovaný povrch se nechá důkladně nasát přípravkem a působit min. 24 hod., lépe až týden.
Dočištění: Vzniklé degradační produkty po působení přípravku se zbytky odumřelých řas a plísní se omyjí vodou. Pokud není povrch následně ošetřován preventivním nátěrem, není nutné dočištění provádět, protože se sanovaný povrch atmosférickými vlivy postupně sám během několika týdnů očistí a zbaví viditelného napadení řasami, plísněmi, mechy a lišejníky.

SANATOP Cl2 – chlorový čistič

Sanatop CL2

SANATOP Cl2 – chlorový čistič

Základní ředění: až 1:2 – 1:4 vodu
Upozornění: Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Má bělící účinek – při nevhodné koncentraci, při dlouhodobé expozici (působení) anebo při potřísnění může způsobit poškození, např. vybělení ošetřovaných povrchů, oděvů a jiných předmětů. Nepoužívat na kovové a plastové předměty, přípravek má silné oxidační účinky na povrch zasažených předmětů a při dlouhodobém působení může dojít ke ztrátě lesku. Při zasažení přípravkem ihned omýt vodou.


Aplikace: Povrch před vlastní aplikací musí být suchý min. 24 – 48 hod. (dle teploty a vlhkosti vzduchu), nikoliv zprahlý (v případě nutnosti je povrch nutno chránit před přímým slunečním svitem nebo větrem). Zředěný a důkladně promíchaný přípravek (ředění až 1:2 – 1:4 vodou) se rovnoměrně aplikuje na suchý povrch pomocí štětce, válečku nebo zahradním nebo jiným postřikovačem do struktury fasády.
Spotřeba naředěného přípravku: 0,15 – 0,2 l/m2 – spotřeby je potřeba dosáhnout.
Aplikační teplota: +5 °C až +25 °C.
Technologická pauza: Ošetřovaný povrch se nechá důkladně nasát přípravkem a působit max. 30 min. od aplikace. Po této době se povrch důkladně opláchne vodou. Viditelné projevy působení nastávají zpravidla po opláchnutí, přičemž k biocidnímu účinku dojde již po 15 min., vyjma řas, kde je možné posoudit biocidní efekt až po 24 hodinách.
Dočištění: Následně se větší biologické nečistoty mechanicky odstraní (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). Přípravek nemá preventivní účinek. Degradační produkty po působení přípravku vzniklé reakcí přípravku s nečistotami je nutné do 30 min. od aplikace omýt vodou.

SANATOP Prevent Fix

Sanatop PREVENT FIX

SANATOP Prevent Fix– transparentní a penetrační nátěr s algicidním účinkem

Základní ředění: 1:3 vodou
Použití: Přípravek lze použít samostatně nebo jako penetrační nátěr pod renovační barvu SILCOLOR Renov.
Aplikace: Naředěný a důkladně promíchaný přípravek (naředěný 1:3 vodou) se aplikuje na čistý, suchý a po sanaci likvidačními přípravky SANATOP Likvid Profi,  SANATOP Likvid anebo SANATOP Likvid Hobby omytý povrch.
Aplikace se provádí rovnoměrně v jedné až dvou vrstvách pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.
Spotřeba naředěného přípravku: 0,15 – 0,25 l/m2 – spotřeby je potřeba dosáhnout.
Aplikační teplota: +5 °C až +25 °C (teplota vzduchu, přípravku i podkladu).
Technologická pauza: Případná pauza mezi nátěry je min. 1 – 2 hod. (dle klimatických podmínek).

SILCOLOR Renov

Silcolor RENOV

SILCOLOR Renov – renovační fasádní barva s výztužnými vlákny

Příprava - předúprava: V případě, že povrch očištěné fasády byl silně napadený plísněmi, je nasákavý a povrchově rozrušený prasklinami a trhlinami. V tom případě se provede před aplikací první vrstvy barvy penetrační nátěr přípravkem SANATOP Prevent Fix naředěný na aplikační konzistenci (viz. popis přípravku).
Aplikace: Renovační silikonová barva se nanáší ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí první vrstvy. Nátěr se provádí pomocí štětce, válečku nebo stříkáním na čistý, suchý a po sanaci likvidačními přípravky SANATOP Likvid Profi , SANATOP Likvid anebo SANATOP Likvid Hobby omytý povrch, popř. povrch
penetrovaný přípravkem SANATOP Prevent Fix.
Spotřeba: ve dvou vrstvách 0,25 – 0,8 kg/m2; obvyklá spotřeba při přetírání povrchů ETICS je 0,5 – 0,7 kg/m2.
Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C.
Zvýšení účinnosti: Pro zvýšení účinnosti je možné do nátěru přidat přípravek SANATOP Prevent dle popisu níže.

SANATOP Prevent

SANATOP Prevent – preventivní přísada do stavebních materiálů s algicidním účinkem k prevenci výskytu řas, plísní, mechů, lišejníků a bakterií